MENU...

Statut

Stowarzyszenia „Towarzystwo Hokejowe Unia Oświęcim” w Oświęcimiu

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie „Towarzystwo Hokejowe Unia Oświęcim” w Oświęcimiu jest stowarzyszeniem, zrzeszającym członków w celach nie zarobkowych.

§2

Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest miasto Oświęcim.

§3

1. Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem oraz innymi właściwymi przepisami.

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§4

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej swoich członków w realizacji zadań statutowych.

2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochody będą przeznaczone na cele statutowe.

§5

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpienia z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział II

Cele i środki działania

§6

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Wspieranie zawodników oraz prowadzenie drużyn i sekcji sportowych hokeja na lodzie mogących uczestniczyć w turniejach a także rozgrywkach ligowych na szczeblu lokalnym, wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym.

2. Organizacja masowych imprez rekreacyjnych oraz turystycznych,

3. Promocja młodych talentów,

4. Czynny udział w życiu sportowym, kulturalnym i społecznym miasta Oświęcim,

5. Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży

§7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.Dofinansowanie zawodników drużyn i sekcji hokeja na lodzie biorących udział w rozgrywkach na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym,

2.Dążenia do zapewnienia wysokiego poziomu moralnego, sportowego zawodników i działaczy sportowych,

3.Zapewnienie bieżącego szkolenia zawodnikom drużyn hokeja na lodzie prowadzonych przez stowarzyszenie.

4.Propagowanie rozwoju kultury fizycznej i turystyki,

5.Organizowanie obozów szkoleniowych dla zawodników,

6.Współdziałanie w zakresie rozwoju hokeja na lodzie z właściwymi klubami, stowarzyszeniami, instytucjami i organizacjami,

7.Pozyskiwanie darczyńców i sponsorów dla działalności statutowej,

8.Podejmowanie innych przedsięwzięć w celu realizacji działalności statutowej,

9.Współpracę z samorządem lokalnym,

10.Organizowanie festynów, turniejów sportowych,

11.Prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód będzie przeznaczany na działalność statutową stowarzyszenia w postaci świadczenia usług reklamowych (podklasa PKD – 74.40. Z – Reklama)

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)członków zwyczajnych,

2)członków wspierających ,

3)członków honorowych.

§9

1.Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.

2.Przyjęcie w poczet członków, następuje na podstawie pisemnej deklaracji składanej przez przystępującego na członka Stowarzyszenia, po wpłaceniu składki członkowskiej.

3.Przyjęcia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia, powiadamiając o tym składającego deklarację.

4.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zdeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

5.Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

6.Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

7.Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków.

§10

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1.Uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 – „ Prawo o stowarzyszeniach”.

2.Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia oraz oceniać ich działalność.

3.Otrzymać od władz Stowarzyszenia pomoc w zakresie realizacji jego statutowych działań.

§ 11

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

1.Przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenie.

2.Regularne opłacanie składek członkowskich.

3.Branie czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia.

§ 12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne zainteresowane działalnością statutowa Stowarzyszenia.

Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na podstawie zgłoszenia przyjętego przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 13

Członkowie wspierający mają prawo do:

1.Uczestniczenia bezpośrednio w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym.

2.Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Stowarzyszenia.

3.Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 14

Do obowiązków członków wspierających należy:

1.Udzielanie pomocy materialnej i finansowej Stowarzyszeniu w realizacji jego statutowych działań.

1.Przestrzeganie postanowień statutu.

2.Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla rozwoju i działalności Stowarzyszenia.

3.Godność członka honorowego nadawana jest przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

4.Członkami honorowemu przysługują wszystkie prawa członka zwyczajnego.

5.Do obowiązków członków honorowych należy przestrzeganie statutu.

6.Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacenia składki członkowskiej.

§16

1.Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:

1)Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,

2)Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3)Wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek decyzji Zarządu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów oraz zasad etyki,

4)Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.

5)Pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały władz Stowarzyszenia, która członkostwo nadała.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo członka do wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Klubu są:

1)Walne Zebranie Członków,

2)Zarząd,

3)Komisja Rewizyjna.

§ 18

1.Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2.Uchwały odpowiednich władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków do głosowania. W drugim zaś terminie bez względu na ilość obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

§19

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

Walne Zebranie Członków

§20

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi, z głosem doradczym – członkowie wspierający i zaproszeni goście.

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej.

§21

1.Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne,

2.Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się corocznie, a sprawozdawczo- wyborcze, co 4 lata.

3.Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący Zebrania,

4.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w dowolnym terminie w szczególnie uzasadnionych przypadkach,

5.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia :

a. z własnej inicjatywy,

b. na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c. na wniosek 1/3 ogółu członków zwyczajnych.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia odpowiedniego wniosku lub podjęcia uchwały.

7.Nadzwyczajne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

§22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy :

1.Określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

2.Uchwalenie statutu i jego zmian,

3.Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń

4.Uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,

5.Wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6.Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie oceny całokształtu działalności Stowarzyszenia.

7.Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.

8.Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu.

9.Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji.

10.Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.

11.Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

12.Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz Stowarzyszenia.

Zarząd

§23

1.Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2.Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 do 7 członków, w tym Prezesa, dwóch V-ce Prezesów, Sekretarza i Skarbnika. O ilości członków Zarządu decyduje każdorazowo Walne Zebranie Członków.

3.Zasady działania Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

4.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§24

Do kompetencji Zarządu należy;

1.Realizacji celów oraz uchwał Walnego Zebrania Członków.

2.Określenie szczegółowych kierunków działania.

3.Ustalanie budżetu i preliminarzy finansowych Stowarzyszenia.

4.Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia.

5.Uchwalanie regulaminów przewidzianych do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia.

6.Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego nie przekraczającego wartości 25.000 zł ( słownie : dwudziestu pięciu tysięcy złotych ).

7.Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia i stwierdzenie wygaśnięcia członkostwa.

8.Zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia.

9.Powoływanie komisji, zespołów, sekcji i określanie ich zadań.

10.Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

11.Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

12.Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego.

13.Składanie sprawozdań z własnej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§25

1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwal władz Stowarzyszenia, Zarządowi przysługuje prawo wymierzania członkowi Stowarzyszenia następujących kar :

1) upomnienie,

      2) nagany,

3) zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia na okres 12 miesięcy.

4) wykluczenie z członków Stowarzyszenia.

2.Zasady i tryb udzielania kar określa szczegółowy regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

3.Od uchwały Zarządu o ukaraniu członka Stowarzyszenia przysługuje mu prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o udzieleniu kary.

Komisja Rewizyjna

§26

1.Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością,

2.Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków w tym: przewodniczącego i 2 członków.

§27

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1.Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

2.Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3.Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się Zarządu z jego statutowych obowiązków, a także prawo zwołania posiedzenia Zarządu.

4.Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi.

5.Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

6.Prawo złożenia wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Członków.

§28

1.Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

2.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§29

1.Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§30

Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:

            Składki członkowskie,

             Wpłaty członków wspierających.

            Dotacje,

             Darowizny, zapisy i spadki,

            Dochody z działalności gospodarczej stowarzyszenia, 5. Inne wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia.

§31

1.Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków zarządu.

2.Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub upoważnionej przez niego osoby.

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu

§32

1.Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów osób biorących udział w głosowaniu, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,

2.Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.

3.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu.

4.W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Rozdział VII

Przepisy przejściowe

§33

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia organu rejestrowego.

§34

1.Za dostateczny tryb zawiadamiający członków Stowarzyszenia uważa się ogłoszenie wiadomości na tablicy ogłoszeń w miejscu ogólnodostępnym, w siedzibie Stowarzyszenia.

2.W uzasadnionych przypadkach Zarząd może postanowić o innym trybie zawiadomienia członków.

§35

W razie wątpliwości w zapisach statutu prawo jego interpretacji posiada Zarząd Stowarzyszenia.

Oświęcim dnia 25.08.2006 r.                                                 Komitet Założycielski

Sponsorzy i partnerzy...

Zobacz wszystkich...

TABELA WYNIKÓW EKSTRALIGI...

LP.ZESPÓŁMPKTBZBS
1.GKS Katowice4093155100
2.Re-Plast Unia Oświęcim 4082164108
3.GKS Tychy407912492
4.JKH GKS Jastrzębie4072150113
5.KH Energa Toruń4052116128
6.Comarch Cracovia4050123149
7.PZU Podhale Nowy Targ 4050136147
8.Zagłębie Sosnowiec4046113129
9.Marma Ciarko STS Sanok401667182

NAJBLIŻSZY MECZ...

14 kwietnia 2024 | 20:30

GKS Katowice
Re-Plast Unia Oświęcim

Kontakt...

Klub Hokejowy
Unia Oświęcim

ul. Chemików 4
32-600 Oświęcim

tel. +48 33 841 45 06
mail: unia@hokej.pl

Napisz do nas...

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.