Oświęcimski Sport S.A. z siedzibą w Oświęcimiu (32-600) ul. Chemików 4 zarejestrowana w 2015r. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 00000574572, Kapitał zakładowy 400.000 zł opłacony w całości, NIP: 549-244-20-24, Regon: 362458460

Kontakt:
[email protected]
tel. 33 841 45 06

Władze:
Paweł Kram – Prezes Zarządu
Michał Brózda – Prokurent

Rada Nadzorcza:
Agata Gworek – Przewodnicząca
Paweł Głownia
Paweł Witos

Spółka Oświęcimski Sport S.A. realizuje swoje zadania w oparciu o statut. Naszym celem jest przede wszystkim uczestnictwo w profesjonalnych zawodach sportowych, promocja sportu oraz prowadzenie działalności na rzecz jego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem promocji miasta Oświęcim, a także innych podmiotów gospodarczych.

Spółka prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych oraz w sferze sportu. Stawia na popularyzację rozwoju kultury fizycznej i sportu, a w szczególności na promocję hokeja na lodzie jako dyscypliny sportu trwale wpisującej się w historię Oświęcimia.

Zarząd Oświęcimski Sport S.A. wspiera rozwój hokeja na lodzie, czyni starania o pozyskanie finansowania na organizację rozgrywek na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, na zapewnienie bieżącego szkolenia zawodnikom drużyn hokejowych prowadzonych przez Spółkę i organizowanie obozów szkoleniowych oraz podejmuje inne przedsięwzięcia mające na  celu realizację zadań statutowych.

Zarząd Oświęcimski Sport S.A. wspiera rozwój hokeja na lodzie, czyni starania o pozyskanie finansowania na organizację rozgrywek na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, na zapewnienie bieżącego szkolenia zawodnikom drużyn hokejowych prowadzonych przez Spółkę i organizowanie obozów szkoleniowych oraz podejmuje inne przedsięwzięcia mające na  celu realizację zadań statutowych.